Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best Companies (Per Industry)

Βραβεύονται εταιρείες βάσει του κλάδου που δραστηριοποιούνται, για τη στρατηγική τους όπως αποτυπώνεται στο σύνολο των δράσεων, πρωτοβουλιών και πρακτικών τους σχετικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα.

1.1 Banking / Insurance / Financial Services
1.2 Beauty / Well-being
1.3 Consulting / Services
1.4 Energy & Renewables
1.5 FMCG
1.6 Gaming
1.7 Marketing / Communications
1.8 Pharma & Healthcare
1.9 Public Sector & NGOs
1.10 Retail
1.11 Security & Safety
1.12 Telcos, Media & Technology
1.13 Tourism & Hospitality
1.14 Contact Center
1.15 Constructions
1.16 Other

Ενότητα 2. Best Key Area Practices / Initiatives

Βραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται από εταιρείες, οργανισμούς, ΜΚΟ ή συνέργειες και δίκτυα και έχουν ως σκοπό να ευαισθητοποιήσουν, να εκπαιδεύσουν και να δημιουργήσουν ίσες ευκαιρίες ανά πυλώνα συμπερίληψης και διαφορετικότητας.

2.1 Age
2.2 Culture
2.3 Disabilities / Chronic Diseases
2.4 Ethnic Origin / Religion
2.5 Experiences & Job Level
2.6 Gender
2.7 Mental Health & Neurodiversity
2.8 Physical Abilities
2.9 Race / Color
2.10 Sexual Orientation / Gender Identity
2.11 Other

Ενότητα 3. Best Activities / Projects / Practices

Βραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές και δράσεις ανά είδος πρωτοβουλίας που αφορούν τόσο στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης όσο και την εξωστρέφεια της, με γνώμονα την αμεροληψία και την ισότητα στον επαγγελματικό τομέα.

3.1 Equal Representation & Participation
3.2 Health & Well-Being [NEW]
3.3 Internal Communication & Employee Engagement
3.4 Learning & Development
3.5 Marketing Campaign
3.6 Mentoring / Coaching
3.7 Parental Support
3.8 Poverty / Social Exclusion/Unemployment
3.9 Socio-economic Assistance/Benefits
3.10 Talent Acquisition
3.11 Team Bonding
3.12 Work Place Safety(whistleblowing abuse) / Safety&Trust
3.13 Other

Ενότητα 4. Accelerating Female Professionals [NEW]

Βραβεύονται εταιρείες και οργανισμοί για τις στρατηγικές και πολιτικές τους όπως αποτυπώνονται στις δράσεις και πρωτοβουλίες που ακολουθού, τόσο στην εσωτερική λειτουργία τους όσο και την εξωστρέφεια τους, καλλιεργώντας κουλτούρα με γνώμονα την ενεργοποίηση και παρακίνηση των γυναικών.

4.1 Board Representation
4.2 Corporate Events / Conferences
4.3 Equal Opportunities / Benefits for women
4.4 Glass Ceiling / Broken Rang
4.5 Mentoring / Coaching for women
4.6 Recruiting & Hiring
4.7 Retaining Position
4.8 Unconscious Bias- Fighting Stereotypes Training
4.9 Upskilling / Reskilling for women
4.10 Work-Life Balance
4.11 Other


* Κατηγορία Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο/η πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η επιχείρηση που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες.

Ενότητα 5. Cities / Regions

Συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες που πρεσβεύουν τη φιλοσοφία ανάδειξης του σεβασμού της Διαφορετικότητας ως σημαντικού παράγοντα για την ανθεκτικότητα των πόλεων. Βραβεύονται για το σύνολο των δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών σχετικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα.

Βραβεία & Ειδικά Βραβεία

Diversity Equity & Inclusion Champion of the Year
Το κορυφαίο βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία / οργανισμό που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους, το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του / της Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο τoυ προαναφερόμενου βραβείου

Platinum Award
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα

Διακρίσεις: Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία (βάσει του μέσου όρου, ο οποίος καθορίζεται από το σύνολο των βαθμολογιών σε όλες τις κατηγορίες, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση), η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να απονείμει λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης.